ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲက ဦးစားေပးက႑ျဖစ္တဲ႔ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈတုိးတက္လာေရးကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ ျမန္မာဥပေဒ သတင္းအခ်က္အလက္ စနစ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးက စတင္ထုတ္လႊင့္လုိက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာဥပေဒသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးရဲ႕Website မွ တစ္ဆင့္စတင္ ထုတ္လႊင့္ခဲ႔တာပါ။ ျမန္မာဥပေဒသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မွာ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ကေန ယေန႔အထိျပ႒ာန္း ထုတ္ျပန္ထားတဲ႔ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ၊ စည္ကမ္းေတြအပါအ၀င္ အမိန္႔ေတြနဲ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံးျပည့္စုံေအာင္ ရွာေဖြစုေဆာင္းတင္ျပထားတာလုိ႔ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာပါတယ္။

ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကုိ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ သိရွိႏိုင္ေစဖုိ႔ အတြက္ ျမန္မာဥပေဒသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ကုိထူေထာင္ခဲ႔တာလုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီ ျမန္မာဥပေဒ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ထဲမွာ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးက ျပ႒ာန္းထားတဲ႔ ဥပေဒေတြနည္းဥပေဒေတြကုိလဲ တင္ျပထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒေတြသာမက ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဥပေဒသမုိင္းေၾကာင္းကုိ သိရွိေစဖုိ႔အတြက္ ႐ုတ္သိမ္းျပီးတဲ႔ ဥပေဒေတြကုိ ေဖာ္ျပထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာဥပေဒသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ထဲမွာ ဥပေဒေတြကုိ တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ မူလျပ႒ာန္းခ်က္ ေတြ၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြ၊ ျပင္ဆင္ခဲ႔တဲ႔ အၾကိမ္အေရအတြက္ေတြအပါအ၀င္ျပင္ဆင္တဲ႔ ခုႏွစ္နဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြကုိလည္းအလြယ္တကူ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏုိင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာဥပေဒသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ စတင္ထုတ္လႊင့္ျခင္းအခမ္းအနားကုိ ေမလ ၂၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ဟိလ္တန္ဟုိတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေတြ၊ ယခုစနစ္ကုိ တည္ေထာင္ႏုိင္ေရးအကူအညီေပးခဲ႔တဲ့ ကုိရီးယားႏုိင္ငံက တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News