လစ္လပ္ေနတဲ႔ စီမံကိန္းနွင္႕ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးရာထူးေနရာအတြက္ ဦးစုိး၀င္းကုိျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန အတည္ျပဳခန္႔အပ္လုိက္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ေမလ(၃၁)ရက္ျပဳလုပ္တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမွာ နုိင္ငံေတာ္သမၼတကအမည္စာရင္းေပးပုိ႕ခဲ႔တဲ႔ ဦးစုိး၀င္းကုိ  ကန္႔ကြက္သူမရွိခဲ႔တဲ႔အတြက္ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအျဖစ္ အတည္ျပဳခန္႔ အပ္လုိက္တာပါ။

ယခင္ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးျဖစ္တဲ႔ ဦးေက်ာ္၀င္းကုိ နုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတရုံးက ျပီးခဲ႔တဲ႔ ေမလ၂၅ရက္က ယင္း၏သေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ရာထူးမွ နုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္လစ္လပ္သြားတဲ႔ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေနရာအတြက္ ဦးစုိး၀င္းအားခန္႔အပ္ဖုိ႔ နုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတက ေမလ၂၈ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမွာ အမည္စာရင္းေပးပုိ႔ခဲ႔တာပါ။

စီမံကိန္းနွင္႕ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ျဖစ္လာတဲ႔ ဦးစုိး၀င္းဟာ အမ်ိဳးသားဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဗဟုိ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ၀ိဇၨာ၊ဥပေဒ၀ိဇၨာ၊စီမံခန္႔ခြဲေရးဒီပလုိမာ (BA, BL ,DMA)  ဘြဲ႔ေတြရရွိထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News