ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနဒုတိယ၀န္ၾကီးအျဖစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူကုိ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးအပ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္လုိက္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 
 
ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးအျဖစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူကုိ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပျခင္းနဲ႔လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ျခင္းေတြကုိ ေမလ(၃၁)ရက္က ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာပါ။
 
ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္လုိက္တဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူဟာ ယခင္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး (ၾကည္း)မွျဖစ္ျပီး ဒုတိယ၀န္ၾကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္းကုိ ေမလ(၂၈)ရက္က နုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတရုံးကထုတ္ျပန္ခဲ႔တာပါ။ အဲဒီေန႔မွာပဲျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးကုိစစ္ဘက္မူလတာ၀န္မ်ားကုိ ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ ေစဖုိ႔ကုိလဲ နုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ကထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါတယ္။ 
 
 
 
 

Related News