ဇြန္လ(၆) ရက္က က်င္းပတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ  ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ (၁၃) ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ယခင္မီးေလာင္ေျမအား အေနာက္ပိုင္းခရုိင္ ေဘာလံုးအားကစားကြင္းအျဖစ္ စီမံေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ျခင္းရွိမရွိ၊စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ေဘာလံုးအားကစားကြင္းေျမေနရာရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္အစီအစဥ္နွင့္  ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရွိ ေအာင္ဆန္းေဘာလံုးကြင္း၊ စလင္း ေဘာလံုးကြင္း၊ပဒုမၼာေဘာလံုးကြင္းတုိ႔အား ႏိုင္ငံေတာ္မွမည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ လႊဲေျပာင္းတာ၀န္ ေပးအပ္ထားတာနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ (၁၃)ရပ္ကြက္ ရွိေဘာလံုးအားကစားကြင္းဟာ ရပ္ကြက္အားကစားကြင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ခရိုင္ အားကစားကြင္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ မရွိေသးဘူးလို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ လူမႈေရး၀န္ၾကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ဇြန္လ(၆)ရက္က က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း(၃၉)ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ  ေျပာပါတယ္။ အဆိုပါေျမကို အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ ေျမသိမ္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး အစုိးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွတာ၀န္ခံၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနကို ေျမသိမ္းအဆုိျပဳတင္ျပထားရွိျပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင္႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန ကိုလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ၿပီးမွသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တာ၀န္ယူထားေသာ ေအာင္ဆန္းေဘာလံုးကြင္း၊ စလင္းေဘာလံုးကြင္း၊ ပဒုမၼာကြင္းတို႔အား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သို႔ ႏို၀င္ဘာလ(၈)ရက္ (၂၀၁၀)ခုႏွစ္ကစၿပီး ကနဦး (၃)ႏွစ္ကိုအခမဲ့ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး အခမဲ့ ငွားရမ္းသည့္ကာလျပည့္သည့္ႏွစ္က စၿပီး ႏွစ္ေပါင္း (၃၀)ကိုတစ္ႏွစ္လ်ွင္ ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္းငွားရမ္းခ ေငြက်ပ္ သိန္း(၅၀)၊ ပဒုမၼာကြင္းငွားရမ္းခ ေငြက်ပ္ သိန္း(၅၀)၊ စလင္းကြင္းငွားရမ္းခ ေငြက်ပ္သိန္း(၃၀)တို႔ျဖင့္ (၅)ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုငွားရမ္းျခင္းျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပန္းဥယ်ာဥ္အားကစားကြင္းမ်ားဌာနမွ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ ရပ္ကြက္အဆင့္ရွိ အားကစားကြင္းေပါင္း (၁၃၁)ကြင္း တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News