ေရြးေကာက္ပြဲေလ႔လာေစာင္႕ၾကည္႔ေရးအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္တဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕ (PEACE) အေနနဲ႕ လာမယ္႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရဲ႕ေနရာအားလံုးနီးပါး ကိုေစာင္႔ၾကည္႔မယ္လို႕ သိရပါ တယ္။ႏို၀င္ဘာ (၃)ရက္ မွာျပဳလုပ္ဖို႕ သတ္မွတ္ထားတဲ႕ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ႔ လစ္လပ္မဲဆႏၵ နယ္ (၁၃)ခုရွိျပီး PEACE အေနနဲ႕ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမဲဆႏၵနယ္ေနရာကလြဲျပီး က်န္တဲ႕၁၂ ေနရာလံုးမွာ ေလ႔လာေစာင္႔ၾကည္႔မႈေတြ ျပဳလုပ္မယ္လို႔သိရပါတယ္။ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္မယ့္ မဲဆႏၵနယ္ေနရာေတြအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳကာလေစာင္႔ၾကည္႔ျခင္းကို ကာလရွည္ေစာင္႔ၾကည္႔ ေလ႔လာသူ ၂၄ဦးနဲ႕ ေစာင္႔ၾကည္႔မွာျဖစ္သလို ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာလည္း ကာလတိုေစာင္႔ၾကည္႔သူ (၆၀၀)ဦးနဲ႕ ေစာင္႔ၾကည္႔မယ္ လို႕သိရပါတယ္။ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ကို ၆လၾကိဳတင္ေၾကျငာေပးတဲ႕အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈကို အသိအမွတ္ ျပဳျပီး အျခားမဲစာရင္းေၾကျငာမႈ ၊ၾကိဳတင္မဲ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြ၊မဲရံုစာရင္းေတြပါ တစ္ပါတည္း ေၾကျငာႏိုင္ပါက ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ပြင္႔လင္း ျမင္သာမႈ၊ယံုၾကည္မႈကို ပိုမိုျမွင္႔တင္ႏိုင္မယ္လို႕ PEACE အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

လာမယ္႔ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ႔ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ေတြအျဖစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္(၄)ေနရာ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္(၁)ေနရာနဲ႕ တ္ိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၈)ေနရာရွိပါတယ္။ PEACE အေနနဲ႕ ဒီၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ ပတ္သတ္ျပီး မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ သေဘာထားအျမင္၊ မဲေပးလိုတဲ့ဆႏၵနဲ႕ ပတ္သတ္ျပီးေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳ ကာလမွစျပီး စစ္တမ္းတစ္ခုေကာက္ယူသြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ အခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ႔ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ၾကိဳတင္မဲေပးတာေတြကို အဓိကေလ႔လာေစာင္႔ၾကည္႔မယ္လို႔ေျပာပါ တယ္။ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕(PEACE) ဟာ ျပီးခဲ႕တဲ႕ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကာလရွည္နဲ႕ ကာလတိုေစာင္႕ၾကည္႔သူ (၂၀၀၀)နဲ႕ေစာင္႔ၾကည္႔ခဲ႕သလို ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုလည္း ကာလရွည္၊ ကာလတိုေစာင္႔ၾကည္႔သူ (၇၀၀)ေက်ာ္နဲ႕ ေစာင္႔ၾကည္႔ခဲ႕တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News