ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ လိုဏ္ဂူအတြင္း ပိတ္မိေနၾကသည့္ လူငယ္မ်ားကယ္ဆယ္ေရးတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံက အျပည့္အဝပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္တယ္လို႔ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွသတင္းထုတ္ၿပန္ထားပါတယ္။
ထုတ္ၿပန္ခ်က္အၿပည့္အစံုမွာ-
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္၊ ၄ /၂၀၁၈
၁၃၈၀ ျပည့္နွစ္၊ ပထမဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္
(၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၂၈ ရက္)
ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ လိုဏ္ဂူအတြင္း ပိတ္မိေနၾကသည့္ လူငယ္မ်ားကယ္ဆယ္ေရးတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံက အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၃)ရက္ေန႔က ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕ရွိ ထမ့္လံုခြန္နမ့္လိုဏ္ဂူအတြင္း ဝင္ေရာက္သြားၿပီး လိုဏ္ဂူအတြင္း ပိတ္မိေနၾကသည့္ လူငယ္ေဘာလံုးအသင္းမွ (၁၃)ဦးကို ရွာေဖြကယ္ဆယ္ႏိုင္ေရး ထုိင္းႏိုင္ငံမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက လိုအပ္သည္မ်ား အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔တုိ႔သုိ႔ ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္လို႔ ပါရိွပါတယ္။

 

 

Related News