အခု(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ပညာသင္ႏွစ္မွာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၄၀၀၀)နီးပါးကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား ျပဳလုပ္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခု  ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ေပးေနတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြထဲမွာ  ေမြးစာရင္းမရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းထဲကို မပါ၀င္ေသးတဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ေတြပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြမွာလိုအပ္ တာေတြလုပ္ေဆာင္ေစၿပီးမွ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားကို ျပဳလုပ္ေပးတာလို႔ သိရပါတယ္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းေပါင္း(၅၇)ေက်ာင္းရွိၿပီး အခုပညာသင္ႏွစ္မွာအထက္တန္းေက်ာင္း (၈)ေက်ာင္းနဲ႔ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ(၁၈)ေက်ာင္းက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၄၀၀၀)နီးပါးကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားျပဳလုပ္ေပးသြားမယ္လို႔ တာဝန္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။ အခုလိုျပဳလုပ္ေပးတာဟာ  အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဦး စီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ သစၥာစီမံခ်က္ရဲ႕ လုပ္ငန္းအစဥ္အရ ျပဳလုပ္ေပးေနတာလို႔ သိရပါတယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်ာင္း(၁၆)ေက်ာင္းကိုကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ (၁၆၈၃)ဦးကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားျပဳလုပ္ေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News