ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေက်ာ္ေဆြ ဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ဟာ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္က ထိုင္းနိုင္ငံကို ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ထြက္ခြာသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ထိုင္းနိုင္ငံကို ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေက်ာ္ေဆြ ဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ႏွင့္ အတူ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းနိုင္ငံသံရုးံမွ  Minister Counsellor Mr. Thanwa Phudphoung (သန္၀ါ ဖူေဖာင္း)လိုက္ပါသြားျပီး ခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲကို တာဝန္ရွိသူေတြက ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ လို္က္လံပို႔ေဆာင္ႏုတ္ဆက္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ဟာ ခရီးစဥ္အတြင္း  ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ တရားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီး H.E Air Chief Marshal(အဲ ခ်ိ မာရွယ္) . Prajin Juntong (ပရာဂ်င္ ဂ်န္ေတာင္း)နွင့္ ေတြ႔ဆုံျပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးခိုင္မာေစေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ၊ သတင္းဖယ္လွယ္ေရး၊ ေလ႔လာေရးခရီးေစလႊတ္ေရး၊ နယ္စပ္ဆက္ဆံေရးရုးံမ်ားအၾကား လွ်င္ျမန္စြာဆက္သြယ္ ဆက္ဆံႏုိင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းၾကမယ္လို႔ သတင္းရရွိပါသည္။ 

 

 

Related News