ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရုံး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအျဖစ္ ဦးမင္းသူကို ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔ရုံး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအျဖစ္ ဦးမင္းသူအားခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဦးမင္းသူကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရာမွာ သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းမ်ားနဲ႔ မျပည့္စံုေၾကာင္း ခုိင္လံုတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားျပ၍ ကန္႔ကြက္လိုပါက အမည္စာရင္းတင္သြင္းကန္႔ကြက္နုိင္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ႔ေပမယ့္ သတ္မွတ္အခ်ိန္အထိ ကန္႔ကြက္လုိသူမရွိခဲ႔တာေၾကာင္႕ ဦးမင္းသူကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔ရုံး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူလုိက္တာပါ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼထံမွ ေပးပို႔ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရုံး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအျဖစ္ ဦးမင္းသူအား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာပါ။ အခုျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရုံး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ႔တဲ႔ ဦးမင္းသူဟာ အသက္၆၂နွစ္အရြယ္ရွိျပီး နုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ ဒုတိယ၀န္ၾကီးအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News