ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၈)ကို ႏို၀င္ဘာလ(၂၉)ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီအထူးအစည္းအေ၀းမွာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)လစ္လပ္ေနရာအတြက္  တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသူ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ဦးေနမ်ိဳးေအာင္နဲ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အစားထိုးေျပာင္းလဲကာ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၆)ဦးတို႔ကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔အညီ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာ ကတိသစၥာျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ကတိသစၥာျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးျပီးေနာက္မွာေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းနဲ႔တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း၀င္ေတြက ေျဖၾကားျခင္းအစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း အစီအစဥ္မွာေတာ့ သမ၀ါယမအသင္းေတြရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ၊ ၀င္ေငြရရွိမႈေတြ၊ အသင္းရဲ႕ မူ၀ါဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ မညီတဲ့ အသင္းသားေတြ၊ သမ၀ါယမပိုင္ဆိုင္ခန္းေတြ၊ တိုက္ခန္းေတြ၊ ေျမကြက္ေတြကို ဘယ္လိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာေတြနဲ႔ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ ေျမေနရာေတြ၊ အေဆာက္အဦ၊ စက္ပစၥည္းေတြစတာေတြကို အခုခ်ိန္မွာဥပေဒေၾကာင္းအရ ဘယ္သူပိုင္ဆိုင္တယ္ဆိုတာေတြကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေမးခြန္းေတြေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဒီအထူးအစည္းအေ၀းမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေမးျမန္းခဲ့တဲ့ေမးခြန္းေတြအားလုံးက  သမ၀ါယမအသင္းေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေတြပဲျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းေမးခြန္း(၄)ခု ရွိခဲ့တာပါ။ ဒီေမးခြန္းေတြအားလုံးကိုေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးဟံထြန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News