ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း တိုင္ၾကားစာေပါင္း သံုးေထာင္ ေက်ာ္ေရာက္ရွိလာေပမယ္႔ တစ္၀က္ေက်ာ္ကေတာ႔ ေကာ္မရွင္နဲ႕မသက္ဆိုင္တဲ႕တိုင္စာေတြျဖစ္ေနတယ္ လို႕သိရပါတယ္။ေကာ္မရွင္ရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာအထိ လူ႔အခြင္႔အေရးတိုင္စာေပါင္း (၃၀၈၅) ေစာင္လက္ခံရရွိခဲ႔တယ္လို႕သိရပါတယ္။ဒီထဲက (၉၉၆)ေစာင္ကိုေတာ႔ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ႕ျပီး က်န္တာေတြကေတာ႔ ေကာ္မရွင္ က ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ဖို႕အဆင္မေျပတဲ႕ လင္မယားကိစၥေတြ၊ တရားရံုးကိုေရာက္ရွိေနျပီးသား အမႈတြဲေတြ၊  တစ္ဖက္လူကို အပုပ္ခ်တဲ႕တိုင္စာေတြ၊ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာမပါတဲ႔ တိုင္စာေတြျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ကလည္း တိုင္စာေပါင္း (၁၁၂၅) ေစာင္ ရရွိခဲ႕ေပမယ္႔ (၄၅၄) ေစာင္ကိုသာေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ႕ျပီး ေျခာက္ရာေက်ာ္ ကေတာ႔ ေကာ္မရွင္နဲ႕မသက္ဆိုင္တဲ႔တိုင္စာေတြျဖစ္ပါတယ္။ႏွစ္စဥ္လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္ကိုေတာ့ ေျမယာကိစၥအတြက္ အမ်ားဆံုးတိုင္ၾကားတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုးေျဖရွင္းေပးခဲ႔တဲ႕တိုင္စာေတြကေတာ႔  ေျမယာကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ျပီး (၂၃၃) ေစာင္၊ ရဲအေရး နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး (၁၂၅) ေစာင္ ၊ တရားေရးနဲ႕ပတ္သက္ျပီး (၁၆၆)ေစာင္ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ႏွစ္စဥ္စာရင္းေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္ကို (၂၀၁၁) ခုႏွစ္ကေန (၂၀၁၈) ခုႏွစ္ အထိ (၈)ႏွစ္အတြင္း တိုင္စာေပါင္း ၁၃၈၀၀ ေက်ာ္ေရာက္ရွိခဲ႕တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News