ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ မႏၱေလးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းမွာ စခန္းအေျချပဳ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္းဖြင့္ပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ စခန္းအေျချပဳ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္းကို ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးဦးစီးဌာန မႏၱေလးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစတနာ့၀န္ထမ္း မူးယစ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းမွာ ေဆးကုသမႈခံယူၿပီးသူေတြကို မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းရွင္းၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ျပန္လည္ေနထိုင္ ၀င္ဆံ့လာေစဖို႔အတြက္ လူမႈေရးအရ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ၀ါသနာအေပၚမူတည္ၿပီး ကိုက္ညီတဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာရပ္ေတြ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးတဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာရပ္ေတြနဲ႔ မိမိဘ၀ ရပ္တည္ႏိုင္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာထြန္းေဇာ္ကေျပာပါတယ္။ဒီသင္တန္းမွာစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စတာေတြ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီသင္တန္းကိုသင္တန္းသား (၂၀) ဦး တက္ေရာက္ၿပီး သင္တန္းကာလ (၃၅) ရက္ၾကာသင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ သင္တန္းသားေတြအေနနဲ႔ သင္တန္းၿပီးေျမာက္ပါက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ စိတ္သစ္၊ လူသစ္နဲ႔ ဘ၀သစ္ စတင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ စခန္းအေျချပဳျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္း၊ စခန္းနဲ႔ ရပ္ရြာအေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္းနဲ႔ ရပ္ရြာအေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News