ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕လက္ရွိလူဦးေရတည္ရွိမႈအရ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ စိမ္းလန္းေျမဧရိယာပမာဏဟာ (၅)စတုရန္းေပေက်ာ္သာရွိေသးၿပီး အရမ္းနည္းေနေသးတယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕လက္ရွိလူဦးေရတည္ရွိမႈအရ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ စိမ္းလန္းေျမဧရိယာပမာဏဟာ (၅)စတုရန္းေပေက်ာ္သာရွိေသးၿပီး အရမ္းနည္းေနေသးတယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက မတ္လ(၄)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကတာ၀န္ယူၿပီး ႀကီးၾကပ္စီမံခန္႔ခြဲေနတဲ့ ပန္းၿခံနဲ႔အားကစားကြင္းေတြ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြကို ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ဘ႑ာေငြလ်ာထားကာ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ေၿပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးျဖစ္လာေစဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈနဲ႕ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္နဲ႔အညီ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေတြကို စနစ္တက်ေရးဆြဲ အေကာင္းအထည္ေဖာ္ ေနတယ္လို႔လည္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။ ပန္းၿခံနဲ႔အားကစားကြင္းေတြ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြကို ျပင္ပႏိုင္ငံေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ အနည္းဆုံး(၁၀)ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြကို (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး တိုးတက္မႈေတြဟာလည္း လ်င္ျမန္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။(Public Area) ေတြဟာႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ အားကစားက႑ရပ္ေတြကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္  ၿမိဳ႕ေတာ္သူၿမိဳ႕ေတာ္သားေတြ အခ်င္းခ်င္းထိေတြ႔ေႏြးေထြးမႈေတြကိုလည္းရရွိေစမွာျဖစ္တယ္လို႔ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္မင္းဟန္က ေျပာပါတယ္။

ေကာင္းမြန္အရည္အေသြးရွိတဲ့(Public Area)ေတြဟာ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားေတြနဲ႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဆြဲေဆာင္ေစကာ ပတ္၀န္းက်င္ေနရာေတြကိုလည္း တန္ဖိုးျမင့္မားေစမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ပန္းၿခံနဲ႔အားကစားကြင္းေတြ နည္းပါးေနသလို ၿမိဳ႕ေတာ္ကအေဆာက္အဦးေတြဟာ ေဆးမသုတ္တာၾကာလို႔ ၿမိဳ႕ေဟာင္းသဖြယ္ ျဖစ္ေနတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လူဦးေရနဲ႔အညီ (Public Area) ပန္းၿခံေတြ၊လူသြားလမ္းေတြ၊ စက္ဘီးစီဖို႔လမ္းေတြေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အစီအစဥ္ရွိ/မရွိကို  တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္းဟန္ကတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ပန္းၿခံ(၆၁)ခု၊ကစားကြင္း(၁၁၈)ခုရွိတယ္လုိ႔လည္းသိရပါတယ္။

 

 

Related News