ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေန ေသးတယ္လို႔ မတ္လ(၈)ရက္ကအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန (၂)ၿပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနား မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ  ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ စီးပြားေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ျပည္သူ႔ ေရးရာတြင္ပါ၀င္မႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုတဲ့ နယ္ပယ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေန ေသးတယ္လို႔ ဒုတိယ သမၼတက ေျပာႀကားခဲ့ပါတယ္။

အ့ဲဒီနယ္ပယ္ေတြမွာလည္း လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ နည္းလမ္းေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြအျပင္ အျခားေသာနည္းလမ္းေတြကို တီထြင္ဆန္းသစ္ျပီး ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ဒုတိယသမၼတ  ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာနုိင္ငံဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေျခခံျပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို တည္ေဆာက္ ေနရတဲ့ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ႔အတြက္ က႑အသီးသီးမွာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးညီပါ၀င္ေရးဟာ အလြန္အေရးၾကီးျပီး အေျခခံက်တဲ့ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ဒုတိယသမၼတက ေျပာပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ နယ္ပယ္ရပ္အားလုံးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟန္ခ်က္ညီညီဖြံ႕ျဖိဳးလာေစေရးအတြက္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၃-၂၀၂၂)ကုိ  ဦးစားေပးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္(၁၂)ရပ္ကုိ အေျခခံျပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အျဖစ္ ၁၉၁၁ခုႏွစ္၊ မတ္လက ရုရွားႏုိင္ငံ စက္ရုံမီးေလာင္မႈမွာ အမ်ိဳးသမီး (၁၄၆) ဦး မီးေလာင္ေသဆံုးမႈကို အေၾကာင္းျပဳျပီး အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားေတြရဲ႕ ၾကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားမႈေတြေၾကာင့္ ေပၚထြန္းလာခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ ရွိလာခဲ့ျပီလို႔ သိရပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ မတ္လ (၈) ရက္ေရာက္တိုင္းကမၻာတစ္၀န္းမွာရွိတဲ့အမ်ိဳးသမီးထုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ေန႔အျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကိုက်င္းပၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News