ျပည္ေထာင္စုဖြားတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ခြဲျခားကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ ကမတ္လ ၁၃ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ၾကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္ အစည္းအေ၀း မွာေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ကခ်င္ျပည္နယ္ အင္းဂ်န္းယန္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ဦးလမာေနာ္ေအာင္ေမးျမန္းခဲ႔တဲ႔ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္သူမ်ား ၾကဳံေတြ႔ ေနရသည္႔ နုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားနွင္႕ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းအခက္အခဲကိစၥမ်ား နွင္႕ ပတ္သက္ ျပီး ျပည္ေထာင္စုဖြားတုိင္းရင္းသားစစ္စစ္ျဖစ္ပါလ်က္နွင္႕ ခြဲျခားကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနွင္႕ ညီညႊတ္မႈရွိ ၊ မရွိနွင္႕ အျခားစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းအသီးသီးသုိ႕ေရာက္ရွိေနၾကသည္႕ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအတြက္ နုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားနွင္႕ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းအားမည္သုိ႕စီမံေဆာင္ရြက္ ထားသည္ ကုိ သိရွိလုိေၾကာင္းေမးျမန္းစဥ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက ထည္႕သြင္းေျဖၾကားခဲ႔တာပါ။

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ ကမိမိတုိ႕ ၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုဖြားတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ခြဲျခားကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမရွိဘဲ အင္းဂ်န္းယန္ နယ္ေျမအတြင္းမွစစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားကုိစစ္ေဆးေနျခင္းသည္  လုံျခဳံေရးအရ တာ၀န္ရွိတဲ႔ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားက နုိင္ငံေတာ္လုံျခဳံေရး၊တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ ဥပေဒနွင္႕ အညီ စစ္ေဆးေန တာျဖစ္တယ္လုိ႕ ေျပာပါတယ္။ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္း IDP Camp စုစုေပါင္း (၈၉)ခုရွိျပီး အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၈၁၃၁)စုနဲ႔ လူဦးေရ (၄၁၀၀၉) ဦးရွိတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။အဆုိပါစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းေတြမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနထုိင္သူမ်ားကုိ ၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ သစၥာစီမံခ်က္နဲ႔ နုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မ်ား ထုတ္ေပးခဲ႔ျပီး(၂၀၁၉) ခုနွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၇)ရက္ အထိစုစုေပါင္း  (၂၉၃၅၁) ဦး ကုိထုတ္ေပးခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News