လာမယ့္ မတ္လ(၃၁)ရက္မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ အဆင့္္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြအတြက္ မဲစာရင္းျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္တာေတြကို မတ္လ(၂၁)ရက္ထိ သာျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး မတ္လ(၂၂)ရက္ကစတင္ကာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေပးတာေတြကို မလုပ္ေဆာင္ေပးေတာ့ဘူးလို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။မဲစာရင္းအတြက္ လူဦးေရစာရင္းကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေကာက္ယူေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီလူစာရင္းအေပၚအေျခခံကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က မဲစာရင္းေတြျပဳစုထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႕ မဲစာရင္း ျဖည့္စြက္၊ျပင္ဆင္၊ကန္႔ကြက္၊ပယ္ဖ်က္ေတြကို   မတ္လ(၅)ရက္ အထိသာ ကနဦးေၾကညာထားတာျဖစ္ပါတယ္။  ဒီကာလအတြင္း ျပင္ဆင္တာေတြကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ မဲစာရင္းမွာပါ၀င္သင့္တဲ့သူေတြ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မပါ၀င္ေသးတာေတြရွိေနလို႔ ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ မဲဆြယ္စည္းရုံးခ်ိန္လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ မဲစာရင္းျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္တာေတြကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈေတြနဲ႔ မတ္လ(၂၁)ရက္အထိ ခြင့္ျပဳ ေပးထားခဲ့တယ္လို႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ေျပာပါတယ္။ မတ္လ(၂၂)ရက္က စတင္ကာ မဲစာရင္းျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေပးတာေတြကို မလုပ္ေဆာင္ေပးေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

မဲစာရင္းစတင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်ိန္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူဦးေရ(၃.၄)သန္းရွိခဲ့ၿပီး ဒီလိုျပင္ဆင္၊ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္တာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့လို႕ မဲစာရင္းအေရအတြက္ ရာဂဏန္း၊ ေထာင္ဂဏန္းခန္႔ေျပာင္းလဲ သြားႏိုင္မယ္လို႔လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ဆိုပါတယ္။ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ မဲစာရင္းေတြကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၇)ရက္က စတင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ကနဦးမဲစာရင္းျပင္ဆင္ရက္အျဖစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၂၇)ကေန မတ္လ(၅)ရက္ထိ တစ္ပတ္တာခြင့္ျပဳထားတယ္လို႕ ေၾကညာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ မဲစာရင္းျပင္ဆင္မႈေတြကို  မတ္လ(၂၁)ရက္ထိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာေၾကာင့္ (၂၃)ရက္ၾကာ မဲစာရင္းျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ကန္႔ကြက္၊ ပယ္ဖ်က္ခြင့္ေတြရွိခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News