အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔မွာ  (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ဧၿပီလေနာက္ ဆံုးပတ္အထိလူမႈဖူလံုေရးအာမခံအလုပ္သမား(၁.၃)သန္းေက်ာ္ထိတိုးလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔ မွာ(၂၁၁၂)ခုႏွစ္လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ စတင္က်င့္သံုးစဥ္က အာမခံအလုပ္သမား(၇)သိန္းေက်ာ္သာရွိခဲ့ၿပီး အခု(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ဧၿပီလေနာက္ဆံုးပတ္အထိ လူမႈဖူလံုေရးအာမခံအလုပ္သမား(၁.၃)သန္းေက်ာ္ထိ တိုးလာတယ္လို႔သိရပါတယ္။လက္ရွိမွာလူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ အေနနဲ႔လူမႈဖူလံုေရးအာမခံထည့္၀င္ေၾကးစုေဆာင္းေငြေပါင္း(၃၅၀)ဘီလီယံေက်ာ္ရွိၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွာအပ္ႏွံထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒအရ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္ေတြကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအမ်ိဳးသားအဆင့္လူမႈဖူလံုေရးအစည္းအေ၀းကိုက်င္းပၿပီး စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာမွတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒပါ အာမခံစနစ္(၆)မ်ိဳးထဲမွလူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြရဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ အဖဲြ႔ပုိင္ေဆးရုံႀကီး (၃)ရုံ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆးခန္း (၉၆) ခန္း၊ ဌာနႀကီးေဆးခန္း (၅၆) ခန္း၊ကဲ၀ဲလ္ေဆးခန္း (၄) ခန္း၊ တုိင္းရင္ေဆးကုခန္း (၁) ခန္း၊ ေရြ႔လ်ားေဆးကုသယာဥ္ (၂) စင္း၊ PPS စနစ္ေဆးခန္း(၇)ခန္းတုိ႔နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News