၂၀၁၉ ခုနွစ္ၾကားျဖတ္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူနုိင္ေရးအတြက္ ေျမပုံမ်ားကုိ update ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ မွာ ေနျပည္ေတာ္အပါအ၀င္ တုိင္းေဒသၾကီးနွင့္ ျပည္နယ္(၅)ခုမွာ ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးသြားျပီလုိ႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး နွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြက ဇြန္လ(၂၅)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟုိတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ႔  ၂၀၁၉ ခုနွစ္ၾကားျဖတ္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရးအတြက္ အသုံးျပဳမည့္ေမးခြန္းပုံစံတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပနုိင္ေရးအတြက္ အခ်က္အလက္ အသုံးျပဳသူမ်ား အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။၂၀၁၉ခုနွစ္ၾကားျဖတ္လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူနုိင္ေရးအတြက္ နမူနာေကာက္ကြက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းနဲ႔ ေကာက္ကြက္ အရြယ္အစားသတ္မွတ္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူသြားမယ့္ စာရင္း ေကာက္ကြက္(၄၀၀၀)ေက်ာ္အတြက္ ေျမပုံမ်ားကုိ Update ျပဳလုပ္ျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီး၊ တနသာၤရီ တုိင္းေဒသၾကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔မွာ ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးသြားျပီလုိ႔ အလုပ္သမား၊  လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင္႕ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာပါတယ္။၂၀၁၉ ခုနွစ္ ၾကားျဖတ္လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းကုိ ေကာက္ယူရာမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူ စဥ္ကလုိ ေမးခြန္းစာ႐ြက္မ်ားႏွင့္ Manual ေကာက္ယူျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ Mobile Tablets မ်ားအသုံးျပဳကာ ကြန္ပ်ဴတာအေျချပဳ လူတစ္ဦးခ်င္း အင္တာဗ်ဳးသည့္စနစ္ (Computer Assisted Personal Interviewing-CAPI) နည္းပညာကို အသုံးျပဳ ေကာက္ယူသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္ေခါင္စာရင္းမ်ားကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ (၁၀)နွစ္လွ်င္တစ္ၾကိမ္ႏႈန္း ေကာက္ယူေလ႔ရွိျပီး ၾကားျဖတ္သန္းေခါင္စာရင္းေတြကုိေတာ့ ၅ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ႏႈန္း ေကာက္ယူသြားဖုိ႔ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ ၂၀၁၄ ခုနွစ္က ေကာက္ယူထားျပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ လာမည့္(၂၀၂၄) ခုနွစ္မွာ တစ္နုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာနဲ႔ ထပ္မံေကာက္ယူ သြားဖုိ႔ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News