ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ခုႏွစ္)ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာနွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ကျပဳလုပ္တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းသတၱမေန႔မွာ ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရွိေနတဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ အဆုိပါ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ အျခားကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ေတြမပါဝင္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ခုႏွစ္)ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဆြးေႏြးရန္က်န္ရွိေနတဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္(၂၄)ဦးရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈအစီအစဥ္တစ္ခုထဲကုိပဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ခုႏွစ္)ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဆြးေႏြးရန္အတြက္စုစုေပါင္းလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၄၁)ဦးက အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားျပီး ဇူလုိင္လ(၃၀)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းဆ႒မေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္(၁၇)ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ နုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ခုနွစ္)ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာကုိျပီးခဲ႔တဲ႔ ဇူလုိင္လ(၁၅)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္(၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းပထမေန႔မွာ တင္သြင္းခဲ႔တာပါ။

 

 

Related News