ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရွိ အစိုးရက တည္ေဆာက္ေပးထားတဲ့ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ၊ အငွားအိမ္ရာ အေဟာင္းေတြကို ျပန္လည္အဆင့္ျမွင့္တင္ တည္ေဆာက္မႈေတြ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက  ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ၿမိဳ႕ျပရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေဆာက္အဦေတြ ေတာင့္တင္းႀကံ႔ခိုင္ဖို႕လိုအပ္ၿပီး ဒီအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အစိုးရကတည္ေဆာက္ေပးထားတဲ့ အိမ္ရာအေဟာင္းေတြ၊ လူေနထိုင္ဖို႕မသင့္ေတာ္တဲ့ အခ်ိဳ႕အိမ္ရာအေဟာင္းေတြကို ျပန္လည္အဆင့္ျမွင့္တင္မႈေတြလုပ္ေဆာင္ေပးေနၿပီျဖစ္တယ္လို႕လည္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လက္ရွိ  ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေနနဲ႕ လမ္းသစ္ရိပ္သာ၊ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာကို ျပန္လည္အဆင့္ျမွင့္တင္တည္ေဆာက္မႈေတြ စတင္ေနၿပီး ဇ၀နအိမ္ရာကိုလညး္ ျပန္လည္အဆင့္ျမွင့္တင္ တည္ေဆာက္မႈေတြလုပ္ေဆာင္ဖို႕ စီစဥ္ေနၿပီးျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ  ဦး၀ိစာရအိမ္ရာ၊ ရန္ကင္းအိမ္ရာ၊ ႀကိဳ႕ကုန္းအိမ္ရာစတဲ့ အစုိးရအိမ္ရာေတြကို လည္း ျပန္လည္အဆင့္ျမွင့္တင္တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက  ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ဘုရင့္ေနာင္အိမ္ရာကိုလည္း အႀကီးစားျပင္ဆင္တာနဲ႕  ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္တာ စတာေတြကို (CIG) အစီအစဥ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႕စီစဥ္ေနတယ္လို႕လည္းသိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အဂၤလန္ႏိုင္ငံက City and Infrastructure Growth (CIG) အစီအစဥ္နဲ႔ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ နည္းပညာအကူအညီေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းလာခဲ့ၿပီး ဒီကမ္းလွမ္းလာမႈမွာ ဘုရင့္ေနာင္အိမ္ရာ ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း (Pilot Project)အျဖစ္ လက္ရွိမွာအဆိုျပဳထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီအဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ (CIG)က တာဝန္ရွိသူေတြက (၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ ဇြန္လကေန (၂၀၁၉) ခုႏွစ္မတ္လအထိျဖစ္တန္စြမ္းေလ့လာျခင္းႏွင့္အဆိုျပဳအစီရင္ခံစာေရးသားျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

ဘုရင့္ေနာင္အိမ္ရာစီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ခဲ့ခ်ိန္က ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးပစၥည္းေတြနဲ႔ နည္းပညာအားနည္းတာ၊ ေနထိုင္သူေတြရဲ႕ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းတာေတြေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္မွာ အခ်ိဳ႕အေဆာက္အဦေတြကို အႏၲရာယ္ရွိအေဆာက္အဦအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (CIG)အစီအစဥ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိရင္ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံ သတ္မွတ္ျခင္း၊ အေဆာက္အဦ ဗိသုကာပံုစံေရးဆြဲျခင္း၊ စီးပြားေရးအရ တြက္ေခ်ကိုက္မႈ ရွိ/မရွိ၊ Business Model ေရးဆြဲျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္ အထားမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊ တင္ဒါေခၚယူကာ ျပည္တြင္း/ျပည္ပေခ်းေငြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မယ့္စီမံကိန္းျဖစ္တဲ့ အထိ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းစတဲ့ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အကူအညီေတြ အေသးစိတ္ပါဝင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News