တန္းတူညီမွ် မိန္းကေလးတို႔ ဘ၀ (၉၉)ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ (Girls Get Equal Campaign) မိ္တ္ဆက္တဲ့ အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ(၁၁)ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ႀကိဳ႕ကုန္းရွိ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။တန္းတူညီမွ် မိန္းကေလးတို႔ဘ၀လႈပ္ရွားမႈ (Girls Get Equal )ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအလႊာအသီးသီးမွ မိန္းကေလးနဲ႕ လူငယ္အမိ်ဳးသမီးေတြအေနနဲ႕ မိမိတို႕လိုခ်င္တဲ့ ဘ၀ကို စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ ယံုၾကည္မႈမ်ားျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူေပးႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လ္ို႔ သိရပါတယ္။တန္းတူညီမွ် မိန္းကေလးတို႔ဘ၀၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈကေန ျမန္မာမိန္းကေလးေတြအတြက္ ညီမွ်ေသာတာ၀န္ယူဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္၊ညီမွ်ေသာ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳမႈ၊ညီမွ်ေသာ ကိုယ္စားျပဳခြင့္နဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ေတြ ရရွိလာေစဖို႕ ရည္ရြယ္တယ္လို႕လည္း သိရပါတယ္။

တန္းတူညီမွ် မိန္းကေလးတို႔ဘ၀ လူထုလႈပ္ရွားမႈမွာေတာ့ မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ Girls Get Equal Ambassador ခန္႕အပ္ျခင္းနဲ႕ သီခ်င္းမိတ္ဆက္ျခင္း၊မိန္းကေလးမ်ား ဦးစီးေခါင္းေဆာင္မႈ လႊဲေျပာင္းရယူျခင္း( Girls Takeover 2019) အသိေပးေၾကညာျခင္း၊အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိန္းကေလးမ်ားေန႔အခမ္းအနား ဂုဏ္ျပဳက်င္းပျခင္းနဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ဓာတ္ပံုမ်ား ခင္းက်င္းျပသျခင္းနဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲဆုရရွိသူမ်ားအား ခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ Girls Get Equal အထိမ္းအမွတ္ စုေပါင္းလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းေတြအျပင္ အားကစားသရုပ္ေဖာ္ျပသမႈမ်ား၊ေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား စတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။တန္းတူညီမွ် မိန္းကေလးတို႔ဘ၀ (၉၉)ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈကို ၾသဂုတ္လ(၁၂)ရက္ကစတင္ၿပီး ႏို၀င္ဘာလ(၂၀) ရက္အထိ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ကာလအတြင္း လူငယ္မ်ားဦးေဆာင္မႈ၊ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ အနာဂတ္ကာလေတြမွာ မိန္းကေလးေတြအတြက္ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေစဖို႕ ရည္ရြယ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။တန္းတူညီမွ် မိန္းကေလးတို႔ ဘ၀ (၉၉)ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ (Girls Get Equal Campaign) မိ္တ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကိီီး ဦးႏိုင္ငံလင္း နဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News