(၁၉)ၾကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္မည့္  Asean University Game အတြက္ တင္းနစ္ ျပိဳင္ပဲြ၀င္မ်ားကို ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးေန တာျဖစ္ပါတယ္။က်န္းမာေရးနွင္႔အားကစား၀န္ၾကီးဌာန အားကစားနွင္႕ကာယပညာဦးစီးဌာန နွင္႔ျမန္မာနိုင္ငံတင္းနစ္အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ တို႔က ပူးေပါင္းျပီး Asean University Game အတြက္ တင္းနစ္ျပိဳင္ပဲြ၀င္မ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရွိသိမ္ျဖဴတင္း နစ္ကြင္းမွာ ကန္႕သြင္းေလ့က်င္႔သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

Asean University Game တင္းနစ္ျပိဳင္ပဲြအတြက္ ျမန္မာတကၠသိုလ္မ်ားတင္းနစ္လက္ေရြးစင္လူေရြးခ်ယ္ပဲြကို ေမလ(15)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီး တိုင္းေဒသၾကီးအသီးသီးမွ(23)ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ႔ရာမွာ ပဏမ လက္ေရြးစင္ အျဖစ္ အမ်ိဳးသား(7)ဦး နဲ႔ အမ်ိဳးသမီး(7)ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ျပီး ဇြန္လ(15)ရက္ေန႔မွာ ကန္႔သြင္းေလ့က်င္႔သင္ၾကာေပးခဲ႔ပါတယ္။ ျပိဳင္ပဲြအတြက္ ဇူလိုင္(15)ရက္ေန႔မွာ ္အမ်ိဳးသား(5)ဦး ၊ အမ်ိဳးသမီး(5)ဦးကိုအျပီးသတ္ေရြးခ်ယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။(၁၉)ၾကိမ္ေျမာက္ Asean University Game တင္းနစ္ျပိဳင္ပဲြကို ဒီဇင္ဘာလ(10)ရက္မွ (19)ရက္ထိျပိဳင္ပြဲကို ရန္ကုန္ကအိမ္ရွင္းအသင္းအေနနဲ႔ ယွဥ္ျပိဳင္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News