ျမန္မာနိုင္ငံၾကက္ေတာင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ Protech တို႔ပူးေပါင္းက်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ တံခြန္စိုက္ၾကက္ေတာင္ရိုက္ ျပိဳင္ပြဲကို ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ေန႔ကေန႔ ၾသဂုတ္လ(၅)ရက္ေနအထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ၾကက္ေတာင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ က်င္းပ ျပနပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံၾကက္ေတာင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နွင့္ Protech ပူးေပါင္းက်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ တံခြန္စိုက္ၾကက္ေတာင္ရိုက္ၿပိဳင္ပြဲကို ၿပိဳင္ပြဲ အမ်ိဳးအစားအျဖစ္ အသက္(၁၉)ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ ေယာက္တြဲၿပိဳင္ပြဲ၊ သာမာန္တန္းၿပိဳင္ပြဲ၊ သက္တန္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ သက္ႀကီးတန္းၿပိဳင္ပြဲဆိုၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္တာျဖစ္ပါတယ္။ၿပိဳင္ပြဲကို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ကစားသမားမ်ား၊ ၾကက္ေတာင္ကလပ္အသီးသီးက ကစားသမားေတြနဲ႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး နဲ႔ေနျပည္ေတာ္မွာ ရိွတဲ့ ကစားသမားစုစုေပါင္း အေယာက္ (၂၈၀) က၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။

တံခြန္စိုက္ၾကက္ေတာင္ရိုက္ျပိဳင္ပြဲကိုအသက္ကန္႕သတ္ခ်က္အေနနဲ႔အသက္(၉)နွစ္ေအာက္  ၊ အသက္(၁၁)နွစ္ေအာက္ ၊ အသက္(၁၃)နွစ္ေအာက္ ၊ အသက္(၁၅)နွစ္ေအာက္ ၊ အသက္(၁၇)နွစ္ေအာက္ နဲ႔ အသက္(၁၉)နွစ္ ေအာက္ဆိုၿပီးသတ္မွတ္ထားပါတယ္။တံခြန္စိုက္ၾကက္ေတာင္ရိုက္ျပိဳင္ပြဲကို  ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ေန႕ကေန ၾသဂုတ္လ(၅)ရက္ေန႕အထိ ျမန္မာနိုင္ငံ ၾကက္ေတာင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာက်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။  

 

 

 

Related News