တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ႔ ေက်းရြာ(၈၀)ရာခုိင္ႏႈန္းရဲ႕လမ္းေတြကို လာမည့္ (၂၀၃၀)အေရာက္မွာ ရာသီမေရြးသြားလာလုိ႔ ရတဲ႔လမ္းေတြအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင္႔တင္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လုိ႔ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။ ေက်းရြာေတြရဲ႔ လမ္းေတြကုိ အဆင္ျမႇင္႔တင္ေပးမွာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၾသဂုတ္လ(၁၆)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန အသစ္ဖြင္႔လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားမွ သိရပါတယ္။ 
 
တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ ေက်းရြာေပါင္း (၅၇၂၂၀) ေက်ာ္ရွိကာ အဲဒီထဲကေက်းရြာ(၈၀) ရာခုိင္ႏႈန္းက လမ္းေတြကို (၂၀၃၀)အေရာက္မွာ ရာသီမေရြး သြားလာလုိ႔ရတဲ႔ ေက်းရြာခ်င္း ဆက္လမ္းေတြအျဖစ္ အဆင္႔ျမင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ျပီး အလွမ္းေ၀းတဲ႔ ေတာင္တန္းေဒသေတြက ေက်းရြာ အခ်ိဳ႕ေတာ႔ က်န္ႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ လမ္းေတြကုိ အဆင့္ျမင္႔တင္ေပးရာမွာ အနိမ့္ဆုံး ေက်ာက္ခင္းလမ္းနဲ႔ အျမင္႔ဆုံး ကတၱရာခင္းလမ္းေတြျဖစ္ေအာင္ထိ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
 
လမ္းေတြကုိအဆင့္ျမင္႔တင္ေပးရာမွာ ပထမအဆင္႔အေနနဲ႔ လူဦးေရ(၁၀၀၀) အထက္ရွိတဲ႔ရြာေတြကုိ (၂၀၂၀)အထိ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ျပီး လူဦးေရ(၅၀၀)နဲ႔ တစ္ေထာင္ ၾကားရွိတဲ႔ ေက်းရြာေတြကုိ(၂၀၂၅)မွာလည္းေကာင္း၊ လူဦးေရ(၂၅၀)နဲ႔ (၅၀၀)ၾကားရွိတဲ႔ ရြာေတြကုိ (၂၀၃၀)မွာလည္းေကာင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ က်န္ရွိေနေသးတဲ႔ ေက်းရြာေတြကုိလဲ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
 
ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ စာရင္းေတြအရ(၂၀၃၀)မွာ အၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးမယ္႔ ရာသီမေရြးသြားလာလုိ႔ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္လမ္းမ်ားဟာ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ႔ ေက်းလက္ ေနျပည္သူေတြရဲ႕(၉၀)ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ အသုံးျပဳႏုိင္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 

Related News