သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းမွာ ဂ်ပန္နည္းပညာသံုး မိုးေလ၀သေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးေရးစနစ္နဲ႕ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းမွာ ေရမ်က္ႏွာျပင္တိုင္းစနစ္တို ့တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚလာလ်က္ရိွတဲ့ ေလတိုက္ႏႈန္း၊ ေလတိုက္ရာ လမ္းေၾကာင္း၊ မိုးေရဖြဲ ့ႏႈန္း၊ ေလဖိအားနဲ ့ အပူခ်ိန္တိုင္းတာေတြအျပင္ ဆိပ္ကမ္းမွာျဖစ္ေပၚ လ်က္ရိွတဲ့ မုတ္သုန္ရာသီအတြင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္တဲ့ ရာသီဥတုအေျခအေနေတြကို မိုးေလ၀သ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္နဲ႔ တိုင္းတာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရမ်က္ႏွာျပင္ တိုင္းစနစ္တပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ဒီေရအတက္အက်နဲ႔ ေရၾကီးတဲ့အခ်ိန္ေတြကို တိက်စြာသိရိွနိုင္မယ့္အျပင္ Cloud နည္းပညာအသံုးျပဳထားတဲ့အတြက္ ၀က္ဆိုက္ဆာဗာကို အခ်ိန္နဲ႔အညီသတင္းေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ ့အခုလို မိုးေလ၀သေစာင့္ၾကည့္ေရး ကိရိယာနဲ႕ေရမ်က္ႏွာျပင္တိုင္းကိရိယာတပ္ဆင္ထားတဲ့အတြက္ အခ်ိန္နဲ႕အညီ မိုးေလ၀သ အခ်က္အလက္ေတြကို သိရိွႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လက္ရိွမိုးေလ၀သတိုင္းတာကို သံုးနာရီျခားတစ္ခါ လူနဲ႔တိုင္းတာတဲ့အတြက္ အခုလို ကိရိယာတပ္ဆင္ထားတာဟာ နည္းပညာျမင့္ အသံုးျပဳထားတာလို႕ ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလ၀ါဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမ္ၸဏီအေနနဲ႔တပ္ဆင္ထားတဲ့ မိုးေလ၀သ တိုင္းတာတဲ့စက္နဲ ့ေရမ်က္ႏွာျပင္တိုင္းတာတဲ့ စက္ေတြမွ တိုင္းတာရရိွတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္နဲ႕ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းမွာ ရိွတဲ့ သက္ဆုိင္ရာကုမၸဏီေတြကိုပါ ေ၀မွ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News