ရာသီဥတုဆုိးရြားလာမႈနဲ႔ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားက်ေရာက္လာမႈအေပၚ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ျပီး လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ပတ္သက္ျပီး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ႔ပါတယ္။ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ သဂၤဟဟုိတယ္မွာ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္နဲ႔ ၅ရက္တုိ႕မွာ နွစ္ရက္တာျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲနွင္႔ သက္ဆုိင္တဲ႔ ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြ၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ေတြက ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ နုိင္ငံတကာအဖြဲ႔ အစည္းေတြက တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ႔ႀကပါတယ္။ ယခုက်င္းပခဲ႔တဲ႔ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ က်ေရာက္လာပါက ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္နုိင္စြမ္းေတြ ျမင္႔မားလာေစဖုိ႔နဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြရဲ႕ ေဘးဒဏ္ခံနုိင္စြမ္းေတြျမင္႕မားလာေစဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္တာလုိ႕ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ရာသီဥတုဆုိးရြားလာမႈနဲ႔ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားက်ေရာက္လာမႈအေပၚ ခံနုိင္ရည္ရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ျပီး လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၅ခုနွစ္က စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ ျမိဳ႕နယ္၈ျမိဳ႕နယ္က ရရွိလာတဲ႔သင္ခန္းစာေတြ၊ ေလ႕လာ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြ၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ကာ ျပန္လည္မွ်ေ၀တာေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ႀကပါ တယ္။  ရာသီဥတုဆုိးရြားလာမႈနဲ႔ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားက်ေရာက္လာမႈအေပၚ ခံနုိင္ရည္ရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ျပီး လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိစြာ ေနထုိင္နုိင္ဖုိ႔ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ သယံဇာတနွင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင္႔ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာလုိ႕ သိရပါတယ္။ 

 

Related News