ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တို႔ မွာ လူထုအေျချပဳ ေဘးအႏၱရာယ္ရင္ဆိုင္ တုံ႔ျပန္ႏိုင္မႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဒီလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို ၿမိဳ႕ျပမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္ ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္မႈ ျမႇင့္တင္ႏိုင္စြမ္း ႏိုင္ငံတကာကြန္႔ဖရင့္ မွာ တင္ျပခ႔ဲပါတယ္။ဒီကြန္ဖရင့္ကို ရန္ကုန္ျမိဳ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အတူ ငလ်င္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ နီေပါႏိုင္ငံကလည္း သုေတသန ျပဳခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီလို သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျချမင့္မားတဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံကို ေဘးအႏၱရာယ္ ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္နိုင္မႈျမႇင့္တင္ေရး ႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ United Nation Universities  က  ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကို၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီ မွ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေဘးအႏၲရာယ္ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္မႈျမႇင္႔တင္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈေတြႏွင့္ သုေတသနျပဳခ်က္ေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုအတြင္း က ရပ္ကြက္ (၂)ခုစီကိုေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရျပီး ဒီလုိေရြးခ်ယ္ခဲ့တာဟာ ဘဘာ၀ေဘးအႏၲရယ္ အမ်ဳိးအစားအားလုံးကို ထည့္သြင္းစဥ္းခဲ့ရတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
ဒီစီမံကိိန္းမွာ သုေတသနျပဳလုပ္တာေတြ အပါအ၀င္ သဘာ၀ ေဘးအႏ္ၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္လာပါက တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ျပည္သူလူထုကို အသိပညာေပးတာေတြကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံငလ်င္အသင္း၊ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း တို႔ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက်ဳိဒိုတကၠသိုလ္က နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေပးခဲ့တာလို႔လည္းေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္အျဖစ္ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ဇန္န၀ါရီ(၁၂) ရက္က ျဖဴးျမိဳ႕အနီး ရစ္ခ်္စေကး (၆)အဆင့္ ငလ်င္တစ္ခုလႈပ္သြားကာ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္မ်ား ဆက္လက္လႈပ္ခတ္ခဲ့ျပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းကလည္း ငလ်င္ငယ္တစ္ခုေနာက္ဆုံးလႈပ္ခတ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။
 
 

Related News