အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏိၵယႏိုင္ငံသံရံုးတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပတဲ့ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွတဲ့ Aadhaar စနစ္ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ(၃၀)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရိွ အဆိုပါ၀န္ၾကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ မွာက်င္းပခဲ့ရာ e-ID စနစ္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည့္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ e-ID လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ၊လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ သံအမတ္ၾကီး  Mr.Vikram Miris ( မစၥတာ ဗစ္ရန္ မီရစ္)ႏွင့္ UIDAI မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

စီအစဥ္အရ e-ID စနစ္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊  ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြက ယခုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ အိႏၵိယအစိုးရ၏ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Unique Identification Authority Of India (UIDAI) မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို္ယ္တိုင္လာေရာက္ျပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ Aadhaar စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ e-ID စနစ္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါေၾကာင္း၊  မိမိတို႔၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႕ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို Digital စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ရန္ ေလ့လာသံုးသပ္လ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ 
ႏိုင္ငံတကာမွာ ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သို႔ နည္းပညာအသံုးျပဳျပီး ႏို္င္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူတစ္ဦးျခင္းစီ၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ Biographic data ႏွင့္လက္ေဗြ မ်က္လုံးသူငယ္အိမ္ မ်က္ႏွာဓာတ္ပုံ(Biometic Data) (ဘိုင္အိုမက္တစ္)မ်ားကို သိမ္းဆည္းကာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ Unique ID number တစ္ခုစီေပးၿပီး Data Base တြင္ မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မူလရည္မွန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို Digital စနစ္ျဖင့္ေျပာင္းလဲၿပီး ႏုိင္ငံသားကဒ္ကုိ စမတ္ကဒ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင္ ့ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  e-ID စနစ္ကို ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းပမာဏႀကီးမားသည့္အျပင္ နည္းပညာႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ က႑မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ e-ID လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူဦးေရမွတ္ပုံတင္ျခင္းစနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ Aadhaar စနစ္ကို ေလ့လာႏုိင္ရန္အတြက္ ယခုအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကိုက်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ယခုအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အိႏၵိယႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီးႏွင့္(UIDAI) မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ e-ID စနစ္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဆပ္ေကာ္မတီ၀င္ ၅၁ဦးတက္ေရာက္ၾကၿပီး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ႏွစ္ရက္တာက်င္းပခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုျပဳလုပ္တဲ့ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲဟာ ဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ ၾသဂုတ္လ(၉)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။

 

 

Related News