အထက္တန္းလႊာေတြရဲ႕ ေက်းကြ်န္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ငယ္စဥ္ကတည္းက နကၡတ္ပညာကို စိတ္ပါ၀င္စားသူ ဂ်န္ေယာင္ေဆး ...
ဂ်ဳိဆြန္းမင္းဆက္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ ထီးနန္းရရွိဖို႔အတြက္ အစ္ကိုအရင္းကိုပါ သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ ရက္စက္ခဲ့သူ၊ ထီးနန္းကို ထိန္းသိမ္းဖို႔နဲ႔ ဂ်ဳိဆြန္းတိုင္းကို ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေနသူ မင္းၾကီး ဂင္ထယ္ဂ်ဳံ ..
ဖခင္မင္းၾကီးထယ္ဂ်ဳံးဆီက ထီးနန္းေမြကို ဆက္ခံခဲ့ျပီး ဖခင္နဲ႔စိတ္ဓာတ္ေရးရာေရာ အျပဳအမူပါ မတူတဲ့ သိမ္ေမြ႔ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူ နကၡတ္တာရာေတြကို စိတ္ပါ၀င္စားသူ မင္းၾကီး ဆယ္ဂ်ဳံး ...
မင္းၾကီးဆယ္ဂ်ဳံးရဲ႕ အစ္မေတာ္ ရိုးသားျဖဴစင္ျပီး စိတ္သေဘာထား ျမင့္ျမတ္တဲ့ မင္းသမီးတစ္ပါး ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀တည္းက ဂ်န္ေယာင္းရွီးအေပၚ သနား ကရုဏာသက္၀င္ေနသူ မင္းသမီးဆုိေယာင္း ..
ဂ်ဳိဆြန္းမင္းဆက္ရဲ႕ သစၥာခံအမတ္တစ္ဦးအသက္သခင္ျဖစ္တဲ့ ဂ်န္ေယာင္းရွီးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူ အမတ္လီခြ်န္း ...
သူတို႔ေတြ ေတြ႔ဆံုျပီး နကၡတ္ေဗဒင္ပညာနဲ႔နန္းတြင္း အရႈပ္ေတာ္ပံုေတြၾကား မင္းမႈထမ္းေတြၾကား အရႈပ္ေတာ္ပံုကို သုတရသစံုလင္စြာနဲ႔ ရိုက္ကူးတင္ဆက္ထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ ....