00:00
အနုပညာမိုးေကာင္းကင္ (၁၂-၈-၂၀၁၆)
အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္ (11.8.2016)
အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္ (၂၈.၇.၂၀၁၆)
အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္ (၁၅.၇.၂၀၁၆) Art Sky Art Sky
အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္ (၁၃.၇.၂၀၁၆)
အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္ [၁၀.၆.၂၀၁၆]
အနုပညာမိုးေကာင္းကင္ (၈-၆-၂၀၁၆)
အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္ (7.6.2016)
အနုပညာမိုးေကာင္းကင္ (၁-၆-၂၀၁၆)
အနုပညာမိုးေကာင္းကင္ (၃၀-၅-၂၀၁၆)
အနုပညာမိုးေကာင္းကင္ (၂၆-၅-၂၀၁၆)